Shop Regulations

Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem www.dzwigowe.com, prowadzony jest przez DZWIGOWE.COM Michał Kolasa , nr NIP 9950049037, nr Regon 302742044, z siedzibą w Poznaniu., przy ul. Leśmiana 3/1.

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane przez strone: www.dzwigowe.com.
Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. DZWIGOWE.COM zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili złożenia zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili zarejestrowania wpłaty na koncie
c) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty

3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie: +48 512-904-428 albo +48 512-879-425 lub e-mailem pod adresem dzwigowe.kolasa@gmail.com.
Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. W przypadku zamówień zagranicznych ceny podawane są w euro lub USD, w zależności od wyboru kupującego. W celu sprawdzenia aktualnej wyceny prosimy o kontakt. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Ich wartość zależy od wagi zamówionych towarów oraz sposobu płatności.

5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– odbiór osobisty w DZWIGOWE.COM Michał Kolasa na ul. Leśmiana 3/1, Poznań.
– przelewem bankowym na konto sklepu jak niżej:
DZWIGOWE.COM Michał Kolasa, ul. Leśmiana 3/1, Poznań.
Nr konta bankowego  : mBank 76 1140 2004 0000 3502 8332 9639

6. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem lub przez PayPal.

7. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go pod adresem sklepu:
DZWIGOWE.COM Michał Kolasa, ul. Sienkiewicza 30, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pismo przewodnie opisujące powód reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DZWIGOWE.COM Michał Kolasa , nr NIP 9950049037, nr Regon 302742044, z siedzibą w Poznaniu., przy ul. Leśmiana 3/1 zwana dalej DZWIGOWE.COM.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z DZWIGOWE.COM umowy sprzedaży produktów oferowanych przez DZWIGOWE.COM i wykonania zawartej przez Ciebie z DZWIGOWE.COM umowy sprzedaży produktów oferowanych przez DZWIGOWE.COM, a także wykonania ciążących na DZWIGOWE.COM obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3. DZWIGOWE.COM jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami DZWIGOWE.COM) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z DZWIGOWE.COM umowy.    W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom DZWIGOWE.COM na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy DZWIGOWE.COM a Podwykonawcami DZWIGOWE.COM. Ponadto DZWIGOWE.COM jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców DZWIGOWE.COM posiadających siedziby poza obszarem EOG.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z DZWIGOWE.COM umowy sprzedaży produktów oferowanych przez DZWIGOWE.COM, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z DZWIGOWE.COM umowy sprzedaży produktów oferowanych przez DZWIGOWE.COM. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie DZWIGOWE.COM umowy sprzedaży produktów oferowanych przez DZWIGOWE.COM, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez DZWIGOWE.COM działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez DZWIGOWE.COM ciążącego na DZWIGOWE.COM obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi DZWIGOWE.COM informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.